wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin
Kontakt
  • Yes Grzegorz Piasecki
  • Yes Grzegorz Piasecki
  • ul. Umińskiego 20/66
  • 03-984 Warszawa, mazowieckie
  • Nie prowadzimy sprzedaży stacjonarnej pod powyższym adresem
    NIP: 1131103936

  • E-mail:kontakt@securityleader.pl
  • Telefon605290141
  • Godziny działania sklepu24/7 Wysyłki: poniedziałek - piątek

Regulamin

Regulamin sklepu

Sklep internetowy dostępny pod adresem securityleader.pl prowadzony jest przez firmę Yes Grzegorz Piasecki, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 1131103936, REGON 367392530


Sklep internetowy oraz niniejszy regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców ale dopuszcza również zakupy dokonywane przez konsumentów.

Regulamin określa zasady i tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

Definicje


Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Yes Grzegorz Piasecki, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 1131103936, REGON 367392530
Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Konsument - osoba nie będąca przedsiębiorcą zgodnie z Art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego.
Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym securityleader.pl
Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 

Kontakt ze sklepem


Adres e-mail: kontakt@securityleader.pl
Nr telefonu: +48 605 290 141
Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do czwartku w godzinach 9-16, w piątek w godzinach 9-14.
 

Wymagania techniczne


Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a.    urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
b.    aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c.    włączona obsługa plików cookies,,
d.    zainstalowany program FlashPlayer.

Informacje ogólne

1.    Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2.    Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3.    Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto (nie uwzględniają podatku VAT), w niektórych miejscach podane są dwie ceny - netto i brutto. Na każdy sprzedawany w sklepie produkt wystawiana jest faktura VAT, która może być dostarczona na wskazany przez klienta adres poczty elektronicznej, chyba że klient wyrazi chęć otrzymania faktury drogą tradycyjną i poinformuje o tym sprzedawcę.

Zakładanie Konta w Sklepie

1.    Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres e-mail, hasła, danych korespondencyjnych i adresu wysyłki jak również danych do wystawienia faktury VAT..
2.    Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3.    Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4.    Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres: Yes Grzegorz Piasecki, ul. Władysława Umińskiego 20 lok. 66, 03-984 Warszawa.

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1.    wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
2.    zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
3.    jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
4.    kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
5.    wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie lub wybrać opcję "za pobraniem". Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

Wykonanie umowy sprzedaży

1.    Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.
2.    Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3.    W przypadku wyboru przez Klienta:
a.    płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
b.    płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

c.    płatności za pośrednictwem Przelewy 24, Klient obowiązany jest do dokonania płatności poprzez platformę elektroniczną.

4.    Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia a jeśli w opisie produktu nie ma informacji o terminie wysyłki stosuje się pkt. 8.
5.    W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
6.    Dostawa produktów odbywa się wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej.
7.    Koszty dostawy ponosi klient w wysokości odpowiadającej sposobowi dostawy wybranemu przez klienta w momencie składania Zamówienia.
8.    Czas wysyłki produktów wynosi zazwyczaj 1-3 dni robocze od dnia opłacenia zamówienia lub wyboru wysyłki za pobraniem. Jeśli jednak zakupiony produkt ma zostać oznakowany indywidualnymi nadrukami klienta czas realizacji biegnie od momentu zaakceptowania projektu graficznego i może ulec wydłużeniu w zależności od kolejki oznakowań i skomplikowania nadruku.
9.    Dokumentem potwierdzającym zakup jest faktura VAT wysyłana drogą elektroniczną. Faktura VAT jest obowiązkowa ze względu na charakter sprzedawanego towaru. Poprzez wysłanie faktury drogą elektroniczną rozumie się przesłanie wiadomości e-mail z fakturą w formie pliku PDF lub/i linku do pobrania faktury z systemu księgowego sprzedawcy. Wystawienie faktury tradycyjnej i dołączenie jej do przesyłki może wiązać się z kosztami dodatkowymi ponoszonymi przez Klienta. Klient, poprzez akceptację niniejszego regulaminu, wyraża zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną na wskazany podczas składania zamówienia adres poczt elektronicznej.

Odstąpienie od umowy

1.    Prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny przysługuje tylko konsumentom.
2.    Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
3.    Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient musi poinformować firmę Yes Grzegorz Piasecki, ul. Władysława Umińskiego 20 lok. 66, kontakt@securityleader.pl, +48 605 290 141; o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
4.    Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5.    Mogą Państwo wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
6.    W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia towaru np. koszt pobrania), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
7.    Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat z tym zwrotem.
8.    Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9.    Towar należy odesłać na adres: Yes Grzegorz Piasecki, ul. Władysława Umińskiego 20 lok. 66, 03-984 Warszawa, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
10.    Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi klient.
11.    Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
12.    Prosimy o dołączenie do przesyłki zwrotnej dowodu zakupu towarów (faktura VAT), pomoże nam to w szybszej realizacji Państwa zgłoszenia.
13.    Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny wyłącza się, zgodnie z Art. 38. pkt. 3 Ustawy o prawach konsumenta, w stosunku do zamówień, które zostały spersonalizowane zgodnie z wymaganiami klienta.
14.   Wszelkie pytania dotyczące realizacji prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży należy kierować do Biura Obsługi Klienta:

e-mailem: kontakt@securityleader.pl
lub za pośrednictwem poczty na adres:
Yes Grzegorz Piasecki
ul. Władysława Umińskiego 20 LOK. 66
03-984 Warszawa
Z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”
bądź dzwoniąc pod numer +48 605 290 141, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00 (z telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego – opłata według taryfy danego operatora).

Reklamacja i gwarancja


1.    Wszystkie towary sprzedawane w sklepie internetowym są nowe i objęte 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową na warunkach wynikających z kodeksu cywilnego oraz innych właściwych ustaw.
2.    Sklep internetowy jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Klientowi Towar bez wad fizycznych i prawnych. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
Produkty oznakowane indywidualnymi nadrukami klienta nie podlegają reklamacji i zwrotowi po zaakceptowaniu wzoru nadruku chyba, że reklamacja dotyczy wady produktu.
3.    Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową sprzedaży. W szczególności Towar jest niezgodny z umową sprzedaży jeżeli:
– Towar nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności przeznaczenia;
– Towar nie ma właściwości, o których Sklep Internetowy zapewniał;
– Towar został klientowi wydany w stanie niezupełnym.
4.    Towar sprzedany ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
5.    W przypadku otrzymania wadliwego towaru lub niezgodnego z zamówieniem Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
6.    Towar reklamowany należy odesłać na adres:
Yes Grzegorz Piasecki
ul. Władysława Umińskiego 20 lok. 66
03-984 Warszawa
z dopiskiem: „Reklamacja”
7.    Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep Internetowy securityleader.pl przesyłki z towarem.
8.    Prosimy o dołączenie do odsyłanego towaru dowód zakupu towaru (faktura) lub przesłanie go na adres: kontakt@securityleader.pl
9.    Reklamacja realizowana jest na podstawie przesłanego przez Zamawiającego zgłoszenia reklamacji.
10.  Produkt powinien być zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
11.  Podstaw reklamacji nie stanowią różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem towarów a obrazem wyświetlanym na monitorze Zamawiającego, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień wyświetlania, czy parametrów monitora Zamawiającego.
12.  Koszty związane z odesłaniem towaru, zostaną zwrócone po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji oraz przesłaniu potwierdzenia dokonania opłaty za wysyłkę paczki.

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1.    Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2.    Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
3.    Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a.    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b.    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4.      Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Postanowienia końcowe

1.      Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Data ostatniej aktualizacji Regulaminu znajduje się na początku niniejszego regulaminu.
3.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4.      Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl